راه ارتباطی ایلام و کردستان را قطع کردند
راه ارتباطی ایلام و کردستان را قطع کردند