رهبری ارکستر ملی توسط تنها رهبر ارکستر زن ساکن ایران
رهبری ارکستر ملی توسط تنها رهبر ارکستر زن ساکن ایران