صوت / بسته خبری ۱۵ فروردین ۹۷


بسته خبری ۱۵ فروردین ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «دوستی دانلودبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.