فروش مال غیر ارث توسط وکیل

فروش مال غیر برای ارث ؛ و یا به اصطلاح دقیق تر انتقال مال غیر ، انتقال غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر می باشد . حال اگر یکی از ورثه ، مال مشاع را قبل از این […]

Continue Reading

تقسیم ترکه

تقسم ترکه ،برای مشخص شدن ورثه و میزان سهام آن ها ، گواهی انحصار وراثت تنظیم می شود که در حال حاضر ، صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است . در خصوص گواهی انحصاروراثت باید موارد زیر را […]

Continue Reading

مدارک برای طلاق توافقی

برای طلاق توافقی مدارکی لازم هست که باید همراه خود بیاورند تا نزد وکیل باشد. طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق ، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر […]

Continue Reading