تصرف عدوانی انباری

بر اساس ماده ی ۱ قانون تملک آپارتمان، مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک. طبق ماده ی ۲ این قانون […]

Continue Reading

وکیل بیمه تامین اجتماعی

ریشه های شکل گیری آنچه به عنوان نظام تأمین اجتماعی می شناسیم، به سده هفدهم میلادی بازمی گردد. در آغاز سده هفدهم پدیده فقر، ابعاد گسترده ای یافت و در نتیجه دولت ها اقداماتی در جهت حمایت از تنگدستان به […]

Continue Reading

فروش مال غیر ارث توسط وکیل

فروش مال غیر برای ارث ؛ و یا به اصطلاح دقیق تر انتقال مال غیر ، انتقال غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر می باشد . حال اگر یکی از ورثه ، مال مشاع را قبل از این […]

Continue Reading

تقسیم ترکه

تقسم ترکه ،برای مشخص شدن ورثه و میزان سهام آن ها ، گواهی انحصار وراثت تنظیم می شود که در حال حاضر ، صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است . در خصوص گواهی انحصاروراثت باید موارد زیر را […]

Continue Reading

مدارک برای طلاق توافقی

برای طلاق توافقی مدارکی لازم هست که باید همراه خود بیاورند تا نزد وکیل باشد. طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق ، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر […]

Continue Reading